โครงการจัดการความรู้เชิงโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับเศรษฐกิจชุมชน


วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลของจังหวัดราชบุรีและเพชรบุรี โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทุนทางวัฒนธรรม ทั้งข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษาและจารึก ศิลปกรรม และมานุษยวิทยา นำไปพัฒนา ต่อยอดด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอล เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวให้กับชุมชนในพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการฯ

การดำเนินงานใช้วิธีการสำรวจภาคสนาม สังเกตการณ์ และสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ และมานุษยวิทยา นำไปจัดทำระบบฐานข้อมูลมรดกวัมนธรรมในรูปแบบนวัตกรรมดิจิตอลจากองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์จนได้เป็นชุดข้อมูลที่สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อเข้าถึงผู้คนทั้งในและนอกพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก รวมไปถึงการเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนพื้นที่ไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ผลการดำเนินงาน

ทำให้เกิดองค์ความรู้และฐานข้อมูลด้านทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรีและเพชรบุรี นำไปสู่การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมต่อชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่งต่อองค์ความรู้ไปให้โครงการอื่น ๆ นำไปบูรณาการทางด้านการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมร่วมสมัย กระบวนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ท้องถิ่นของบุคลากรทางการศึกษา และการวางแผนงานอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่า จนกระทั่งนำไปสู่การเผยแพร่ต่อสาธารณชนและการวางแผนงานเชิงนโยบายขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ทำให้จังหวัดราชบุรีและเพชรบุรีเป็นที่รู้จักมากขึ้นในมิติหรือมุมมองที่อาจไม่เคยเป็นที่รับรู้มาก่อน

Close-up, abstract view of architecture.

Ratchaburi Virtual Tour

Go to virtual tour ↗

Close-up, abstract view of architecture.

Phetchaburi Virtual Tour

Go to virtual tour ↗


เป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการวิจัย โครงการพัฒนาต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจชุมชน

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564